MÁY BƠM BÁNH RĂNG VARISCO - RSS MÁY BƠM BÁNH RĂNG VARISCO RSS Thu, 17 Jun 2021 01:04:08 GMT rss:https://bombanhrang.com/rss/may-bom-banh-rang-varisco-26.html https://bombanhrang.com/rss/may-bom-banh-rang-varisco-26.html 68 Máy bơm bánh răng Varisco V90-2
Máy bơm bánh răng Varisco V90-2; Lưu lượng: 50m3/h; Áp lực:12bar; Đường kính ống hút-xả:4”
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-ranh-varisco-v90-2.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-ranh-varisco-v90-2.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-ranh-varisco-v90-2.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG VARISCO 0
67 Máy bơm bánh răng Varisco V85-2
Máy bơm bánh răng Varisco V85-2; Lưu lượng: 52m3/h; Áp lực:12bar; Đường kính ống hút-xả:4”
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-ranh-varisco-v85-2.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-ranh-varisco-v85-2.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-ranh-varisco-v85-2.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG VARISCO 0
66 Máy bơm bánh răng Varisco V80-2
Máy bơm bánh răng Varisco V80-2; Lưu lượng: 39m3/h; Áp lực:16bar; Đường kính ống hút-xả:3”
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-ranh-varisco-v80-2.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-ranh-varisco-v80-2.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-ranh-varisco-v80-2.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG VARISCO 0
65 Máy bơm bánh răng Varisco V70-2
Máy bơm bánh răng Varisco V70-2' -Lưu lượng: 26m3/h -Áp lực:16bar -Đường kính ống hút-xả:3”
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-ranh-varisco-v70-2.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-ranh-varisco-v70-2.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-ranh-varisco-v70-2.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG VARISCO 0
64 Máy bơm bánh răng Varisco V60-2
Máy bơm bánh răng Varisco V60-2 -Lưu lượng: 18.6m3/h; -Áp lực:16bar; -Đường kính ống hút-xả:2”
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-ranh-varisco-v60-2.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-ranh-varisco-v60-2.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-ranh-varisco-v60-2.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG VARISCO 0
63 Máy bơm bánh răng Varisco V6
Máy bơm bánh răng Varisco V6 -Lưu lượng: 0.48m3/h -Áp lực:20bar -Đường kính ống hút-xả:1/2”
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-ranh-varisco-v6.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-ranh-varisco-v6.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-ranh-varisco-v6.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG VARISCO 0
62 Máy bơm bánh răng Varisco V50-3
Máy bơm bánh răng Varisco V50-3; -Lưu lượng: 13.1m3/h; -Áp lực:16bar; -Đường kính ống hút-xả:1-1/4”
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-ranh-varisco-v50-3.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-ranh-varisco-v50-3.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-ranh-varisco-v50-3.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG VARISCO 0
61 Máy bơm bánh răng Varisco V30-2
Máy bơm bánh răng Varisco V30-2 -Lưu lượng: 7.1m3/h; -Áp lực:16bar; -Đường kính ống hút-xả:1-1/4”
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-ranh-varisco-v30-2.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-ranh-varisco-v30-2.png in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-ranh-varisco-v30-2.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG VARISCO 0
60 Máy bơm bánh răng Varisco V25-2
Máy bơm bánh răng Varisco V25-2 -Lưu lượng: 3.9m3/h; -Áp lực:16bar; -Đường kính ống hút-xả:1-1/4”
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-ranh-varisco-v25-2.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-ranh-varisco-v25-2.png in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-ranh-varisco-v25-2.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG VARISCO 0
59 Máy bơm bánh răng Varisco V25
Máy bơm bánh răng Varisco V25 -Lưu lượng: 3.75m3/h; -Áp lực:20bar; -Đường kính ống hút-xả:1-1/4”
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-ranh-varisco-v25.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-ranh-varisco-v25.png in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-ranh-varisco-v25.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG VARISCO 0
58 Máy bơm bánh răng Varisco V20
Máy bơm bánh răng Varisco V20 -Lưu lượng: 2.2m3/h -Áp lực:20bar -Đường kính ống hút-xả:1-1/4”
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-ranh-varisco-v20.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-ranh-varisco-v20.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-ranh-varisco-v20.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG VARISCO 0
57 Máy bơm bánh răng Varisco V12
Máy bơm bánh răng Varisco V12 -Lưu lượng: 0.89m3/h -Áp lực:20bar -Đường kính ống hút-xả:1/2”
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-ranh-varisco-v12.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-ranh-varisco-v12.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-ranh-varisco-v12.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG VARISCO 0
56 Máy bơm bánh răng Varisco V100-2
Máy bơm bánh răng Varisco V100-2; Lưu lượng: 73m3/h; Áp lực:12bar; Đường kính ống hút-xả:4”
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-ranh-varisco-v100-2.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-ranh-varisco-v100-2.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-ranh-varisco-v100-2.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG VARISCO 0