MÁY BƠM BÁNH RĂNG NATION PUMP - NTP - RSS MÁY BƠM BÁNH RĂNG NATION PUMP - NTP RSS Wed, 16 Jun 2021 23:06:49 GMT rss:https://bombanhrang.com/rss/may-bom-banh-rang-nation-pump-ntp-27.html https://bombanhrang.com/rss/may-bom-banh-rang-nation-pump-ntp-27.html 91 Máy bơm dầu bánh răng NTP HVO 2100 – 115 2
Máy bơm dầu bánh răng NTP HVO 2100 – 115 2 -Cột áp: 40m -Điện áp sử dụng :380 v -Lưu lượng :1652 L/min -Kích thước họng xả:4’’inch
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-dau-banh-rang-ntp-hvo-280-115-2.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-dau-banh-rang-ntp-hvo-280-115-2.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-dau-banh-rang-ntp-hvo-280-115-2.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG NATION PUMP - NTP 0
88 Máy bơm dầu bánh răng NTP HVO 250 – 15.5 2
Máy bơm dầu bánh răng NTP HVO 250 – 15.5 2 -Cột áp:48m -Điện áp sử dụng :220 v -Lưu lượng : 545L/min -Kích thước họng xả:2’’inch
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-dau-banh-rang-ntp-hvo-250-15-5-2.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-dau-banh-rang-ntp-hvo-250–15-5-2.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-dau-banh-rang-ntp-hvo-250-15-5-2.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG NATION PUMP - NTP 0
92 Máy bơm dầu bánh răng NTP HVO 2150 – 119 2
Máy bơm dầu bánh răng NTP HVO 2150 – 119 2 -Cột áp: 25m -Điện áp sử dụng :380 v -Lưu lượng :4052 L/min -Kích thước họng xả:6’’inch
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-dau-banh-rang-ntp-hvo-280-119-2.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-dau-banh-rang-ntp-hvo-280–119-2.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-dau-banh-rang-ntp-hvo-280-119-2.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG NATION PUMP - NTP 0
87 Máy bơm dầu bánh răng NTP HVO 2150 – 119 2
Máy bơm dầu bánh răng NTP HVO 2150 – 119 2 -Cột áp: 25m -Điện áp sử dụng :380 v -Lưu lượng :4052 L/min -Kích thước họng xả:6’’inch
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-dau-banh-rang-ntp-hvo-2150-119-2.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-dau-banh-rang-ntp-hvo-2150–119-2.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-dau-banh-rang-ntp-hvo-2150-119-2.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG NATION PUMP - NTP 0
86 Máy bơm dầu bánh răng NTP HVO 2125 – 115 2
Máy bơm dầu bánh răng NTP HVO 2125 – 115 2 -Cột áp: 35m -Điện áp sử dụng :380 v -Lưu lượng :2202 L/min -Kích thước họng xả:5’’inch
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-dau-banh-rang-ntp-hvo-2125-115-2.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-dau-banh-rang-ntp-hvo-2125–115-2.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-dau-banh-rang-ntp-hvo-2125-115-2.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG NATION PUMP - NTP 0
85 Máy bơm dầu bánh răng NTP HVO 2125 – 111 2
Máy bơm dầu bánh răng NTP HVO 2125 – 111 2 -Cột áp: 20m -Điện áp sử dụng :380 v -Lưu lượng :2052 L/min -Kích thước họng xả:5’’inch
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-dau-banh-rang-ntp-hvo-2125-111-2.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-dau-banh-rang-ntp-hvo-2125–111-2.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-dau-banh-rang-ntp-hvo-2125-111-2.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG NATION PUMP - NTP 0
89 Máy bơm dầu bánh răng NTP HVO 2100 – 115 2
Máy bơm dầu bánh răng NTP HVO 2100 – 115 2 -Cột áp: 40m -Điện áp sử dụng :380 v -Lưu lượng :1652 L/min -Kích thước họng xả:4’’inch
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-dau-banh-rang-ntp-hvo-280-13-7-2.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-dau-banh-rang-ntp-hvo-280-13-7-2.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-dau-banh-rang-ntp-hvo-280-13-7-2.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG NATION PUMP - NTP 0
81 Máy bơm dầu bánh răng NTP HVO 2100 – 115 2
Máy bơm dầu bánh răng NTP HVO 2100 – 115 2 -Cột áp: 40m -Điện áp sử dụng :380 v -Lưu lượng :1652 L/min -Kích thước họng xả:4’’inch
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-dau-banh-rang-ntp-hvo-2100-115-2.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-dau-banh-rang-ntp-hvo-2100-115-2.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-dau-banh-rang-ntp-hvo-2100-115-2.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG NATION PUMP - NTP 0
84 Máy bơm dầu bánh răng NTP HVO 2100 – 17.5 2
Máy bơm dầu bánh răng NTP HVO 2100 – 17.5 2 -Cột áp: 33m -Điện áp sử dụng :380 v -Lưu lượng :1802 L/min -Kích thước họng xả:3’’inch
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-dau-banh-rang-ntp-hvo-2100-17-5-2.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-dau-banh-rang-ntp-hvo-2100–17-5-2.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-dau-banh-rang-ntp-hvo-2100-17-5-2.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG NATION PUMP - NTP 0
80 Máy bơm dầu bánh răng NTP HVO 2100 – 111 2
Máy bơm dầu bánh răng NTP HVO 2100 – 111 2 -Cột áp: 30m -Điện áp sử dụng :380 v -Lưu lượng :1802 L/min -Kích thước họng xả:4’’inch
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-dau-banh-rang-ntp-hvo-2100-111-2.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-dau-banh-rang-ntp-hvo-2100-111-2.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-dau-banh-rang-ntp-hvo-2100-111-2.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG NATION PUMP - NTP 0
83 Máy bơm dầu bánh răng NTP HVO 2100 – 15.5 2
Máy bơm dầu bánh răng NTP HVO 2100 – 15.5 2 -Cột áp: 26m -Điện áp sử dụng :220 v -Lưu lượng :1350 L/min -Kích thước họng xả:4’’inch
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-dau-banh-rang-ntp-hvo-2100-15-5-2.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-dau-banh-rang-ntp-hvo-2100-–-15-5-2.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-dau-banh-rang-ntp-hvo-2100-15-5-2.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG NATION PUMP - NTP 0
82 Máy bơm dầu bánh răng NTP HVO 2100 – 119 2
Máy bơm dầu bánh răng NTP HVO 2100 – 119 2 -Cột áp: 56m -Điện áp sử dụng :380 v -Lưu lượng :1802 L/min -Kích thước họng xả:4’’inch
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-dau-banh-rang-ntp-hvo-2100-119-2.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-dau-banh-rang-ntp-hvo-2100–119-2.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-dau-banh-rang-ntp-hvo-2100-119-2.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG NATION PUMP - NTP 0
93 Máy bơm dầu bánh răng NTP HVO 2100 – 115 2
Máy bơm dầu bánh răng NTP HVO 2100 – 115 2 -Cột áp: 40m -Điện áp sử dụng :380 v -Lưu lượng :1652 L/min -Kích thước họng xả:4’’inch
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-dau-banh-rang-ntp-hvo-280-17-5-2.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-dau-banh-rang-ntp-hvo-280-17-5-2.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-dau-banh-rang-ntp-hvo-280-17-5-2.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG NATION PUMP - NTP 0
90 Máy bơm dầu bánh răng NTP HVO 2100 – 111 2
Máy bơm dầu bánh răng NTP HVO 2100 – 111 2 -Cột áp: 30m -Điện áp sử dụng :380 v -Lưu lượng :1802 L/min -Kích thước họng xả:4’’inch
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-dau-banh-rang-ntp-hvo-280-111-2.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-dau-banh-rang-ntp-hvo-280-111-2.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-dau-banh-rang-ntp-hvo-280-111-2.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG NATION PUMP - NTP 0
71 Máy bơm bánh răng NTP HCP225-1.75 265T
Máy bơm bánh răng NTP HCP225-1.75 265T -Công suất (w): 750 -Lưu lượng nước tối đa (lít / phút) 54 -Cột áp (m) 44
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-ntp-hcp225-1-75-265t.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-rang-ntp-hcp225-1-75-265t.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-ntp-hcp225-1-75-265t.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG NATION PUMP - NTP 0
72 Máy bơm bánh răng NTP HCS225-1.37 265
Máy bơm bánh răng NTP HCS225-1.37 265 -Công suất (w): 375 -Lưu lượng nước tối đa (lít / phút) 46 -Cột áp (m) 38
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-ntp-hcs225-1-37-265.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-rang-ntp-hcs225-1-37-265.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-ntp-hcs225-1-37-265.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG NATION PUMP - NTP 0
69 Máy bơm bánh răng NTP HCP225-1.25 265
Máy bơm bánh răng NTP HCP225-1.25 265 -Công suất (w): 250 -Lưu lượng nước tối đa (lít / phút) 46 -Cột áp (m) 25
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-ntp-hcp225-1-25-265.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-rang-ntp-hcp225-1-25-265.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-ntp-hcp225-1-25-265.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG NATION PUMP - NTP 0
70 Máy bơm bánh răng NTP HCP225-1.75 265
Máy bơm bánh răng NTP HCP225-1.75 265 -Công suất (w): 750 -Lưu lượng nước tối đa (lít / phút) 54 -Cột áp (m) 44
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-ntp-hcp225-1-75-265.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-rang-ntp-hcp225-1-75-265.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-ntp-hcp225-1-75-265.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG NATION PUMP - NTP 0
79 Máy bơm dầu bánh răng NTP A06CU1-080
Máy bơm dầu bánh răng NTP A06CU1-080; -Cột áp: 40m -Điện áp sử dụng :380 v -Lưu lượng :230 L/min -Kích thước họng xả:3’’
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-dau-banh-rang-ntp-a06cu1-080.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-dau-banh-rang-ntp-a06cu1-080.png in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-dau-banh-rang-ntp-a06cu1-080.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG NATION PUMP - NTP 0
77 Máy bơm dầu bánh răng NTP A06CU1-040
Máy bơm dầu bánh răng NTP A06CU1-040 -Cột áp: 40m -Điện áp sử dụng :380 v -Lưu lượng :100 L/min -Kích thước họng xả:1 1/2’’
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-dau-banh-rang-ntp-a06cu1-040.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-dau-banh-rang-ntp-a06cu1-040.png in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-dau-banh-rang-ntp-a06cu1-040.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG NATION PUMP - NTP 0
78 Máy bơm dầu bánh răng NTP A06CU1-050
Máy bơm dầu bánh răng NTP A06CU1-050 -Cột áp: 40m -Điện áp sử dụng :380 v -Lưu lượng :160 L/min -Kích thước họng xả:2’’
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-dau-banh-rang-ntp-a06cu1-050.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-dau-banh-rang-ntp-a06cu1-050.png in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-dau-banh-rang-ntp-a06cu1-050.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG NATION PUMP - NTP 0
75 Máy bơm dầu bánh răng NTP A06CU1-025
Máy bơm dầu bánh răng NTP A06CU1-025 -Cột áp: 40m -Điện áp sử dụng :380 v -Lưu lượng :56 L/min -Kích thước họng xả: 1’’
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-dau-banh-rang-ntp-a06cu1-025.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-dau-banh-rang-ntp-a06cu1-025.png in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-dau-banh-rang-ntp-a06cu1-025.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG NATION PUMP - NTP 0
76 Máy bơm dầu bánh răng NTP A06CU1-035
Máy bơm dầu bánh răng NTP A06CU1-035 ; -Cột áp: 40m -Điện áp sử dụng :380 v -Lưu lượng :66 L/min -Kích thước họng xả:1 1/4’’
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-dau-banh-rang-ntp-a06cu1-035.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-dau-banh-rang-ntp-a06cu1-035.png in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-dau-banh-rang-ntp-a06cu1-035.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG NATION PUMP - NTP 0
73 Máy bơm dầu bánh răng NTP A06CU1-012
Máy bơm dầu bánh răng NTP A06CU1-012; -Cột áp: 40 m -Điện áp sử dụng :380 v -Lưu lượng :16 L/min -Kích thước họng xả: 1/2’’
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-dau-banh-rang-ntp-a06cu1-012.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-dau-banh-rang-ntp-a06cu1-012.png in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-dau-banh-rang-ntp-a06cu1-012.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG NATION PUMP - NTP 0
74 Máy bơm dầu bánh răng NTP A06CU1-020
Máy bơm dầu bánh răng NTP A06CU1-020; -Cột áp: 40m -Điện áp sử dụng :380 v -Lưu lượng :39 L/min -Kích thước họng xả: 3/4’’
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-dau-banh-rang-ntp-a06cu1-020.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-dau-banh-rang-ntp-a06cu1-020.png in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-dau-banh-rang-ntp-a06cu1-020.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG NATION PUMP - NTP 0