MÁY BƠM BÁNH RĂNG LOBE - DONJOY - RSS MÁY BƠM BÁNH RĂNG LOBE - DONJOY RSS Wed, 16 Jun 2021 23:35:32 GMT rss:https://bombanhrang.com/rss/may-bom-banh-rang-lobe-donjoy-29.html https://bombanhrang.com/rss/may-bom-banh-rang-lobe-donjoy-29.html 107 Máy bơm cánh khế 10/0011/05
Máy bơm cánh khế 10/0011/05 -Lưu lượng: 9.3 (m3/h) -Áp lực: 12 (bar) -Tốc độ 1400 vòng/phút
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-canh-khe-10-0011-05.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-canh-khe-10-0011-05.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-canh-khe-10-0011-05.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG LOBE - DONJOY 0
106 Máy bơm cánh khế 10/0008/08
Máy bơm cánh khế 10/0008/08 -Lưu lượng: 7 (m3/h) -Áp lực: 9 (bar) -Tốc độ 1400 vòng/phút
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-canh-khe-10-0008-08.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-canh-khe-10-0008-08.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-canh-khe-10-0008-08.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG LOBE - DONJOY 0
105 Máy bơm bánh răng Lobe Donjoy TUR/TUL 80
Máy bơm bánh răng Lobe Donjoy TUR/TUL 80 -Lưu lượng max là 31 m3/h -Áp lực max là 9 bar -Tốc độ 300 vòng/ phút
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-lobe-donjou-tur-tul-80.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-rang-lobe-donjou-tur-tul-80.png in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-lobe-donjou-tur-tul-80.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG LOBE - DONJOY 0
104 Máy bơm bánh răng Lobe Donjoy TUR/TUL 70
Máy bơm bánh răng Lobe Donjoy TUR/TUL 70 -Lưu lượng max là 31 m3/h -Áp lực max là 12 bar -Tốc độ 300 vòng/ phút
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-lobe-donjou-tur-tul-70.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-rang-lobe-donjou-tur-tul-70.png in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-lobe-donjou-tur-tul-70.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG LOBE - DONJOY 0
103 Máy bơm bánh răng Lobe Donjoy TUR/TUL 60
Máy bơm bánh răng Lobe Donjoy TUR/TUL 60 -Lưu lượng max là 16 m3/h -Áp lực max là 7 bar -Tốc độ 300 vòng/ phút
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-lobe-donjou-tur-tul-60.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-rang-lobe-donjou-tur-tul-60.png in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-lobe-donjou-tur-tul-60.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG LOBE - DONJOY 0
102 Máy bơm bánh răng Lobe Donjoy TUR/TUL 35
Máy bơm bánh răng Lobe Donjoy TUR/TUL 35 -Lưu lượng max là 13 m3/h -Áp lực max là 7 bar -Tốc độ 300 vòng/ phút
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-lobe-donjou-tur-tul-35.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-rang-lobe-donjou-tur-tul-35.png in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-lobe-donjou-tur-tul-35.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG LOBE - DONJOY 0
101 Máy bơm bánh răng Lobe Donjoy TUR/TUL 25
Máy bơm bánh răng Lobe Donjoy TUR/TUL 25 -Lưu lượng max là 13 m3/h -Áp lực max là 7 bar -Tốc độ 300 vòng/ phút
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-lobe-donjou-tur-tul-25.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-rang-lobe-donjou-tur-tul-25.png in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-lobe-donjou-tur-tul-25.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG LOBE - DONJOY 0
100 Máy bơm bánh răng Lobe Donjoy TUR/TUL 20
Máy bơm bánh răng Lobe Donjoy TUR/TUL 20 -Lưu lượng max là 3 m3/h -Áp lực max là 12 bar -Tốc độ 300 vòng/ phút
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-lobe-donjou-tur-tul-20.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-rang-lobe-donjou-tur-tul-20.png in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-lobe-donjou-tur-tul-20.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG LOBE - DONJOY 0
115 Máy bơm cánh khế DONJOY–Speed Reducer
Máy bơm cánh khế DONJOY–Speed Reducer -Nhiệt độ tối đa: 150 ℃ -Áp lực: 20 (bar) -Tốc độ 750 rpm -Lưu lượng tối đa: 90 m3/h
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-canh-khe-donjoy-speed-reducer.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-canh-khe-donjoy-speed-reducer.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-canh-khe-donjoy-speed-reducer.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG LOBE - DONJOY 0
114 Máy bơm cánh khế DONJOY–Rotor Pump
Máy bơm cánh khế DONJOY–Rotor Pump -Nhiệt độ tối đa: 150 ℃ -Áp lực: 20 (bar) -Tốc độ 750 rpm
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-canh-khe-donjoy-rotor-pump.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-canh-khe-donjoy-rotor-pump.png in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-canh-khe-donjoy-rotor-pump.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG LOBE - DONJOY 0
113 Máy bơm cánh khế DONJOY–Mobile Cart
Máy bơm cánh khế DONJOY–Mobile Cart -Nhiệt độ tối đa: 150 ℃ -Áp lực: 20 (bar) -Tốc độ 750 rpm -Lưu lượng tối đa: 90 m3/h
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-canh-khe-donjoy-mobile-cart.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-canh-khe-donjoy-mobile-cart.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-canh-khe-donjoy-mobile-cart.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG LOBE - DONJOY 0
112 Máy bơm cánh khế DONJOY–Hopper
Máy bơm cánh khế DONJOY–Hopper -Nhiệt độ tối đa: 150 ℃ -Áp lực: 20 (bar) -Tốc độ 750 rpm -Lưu lượng tối đa: 90 m3/h
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-canh-khe-donjoy-hopper.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-canh-khe-donjoy-hopper.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-canh-khe-donjoy-hopper.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG LOBE - DONJOY 0
111 Máy bơm cánh khế DONJOY–Full-Proof Protection
Máy bơm cánh khế DONJOY–Full-Proof Protection -Nhiệt độ tối đa: 150 ℃ -Áp lực: 20 (bar) -Tốc độ 750 rpm -Lưu lượng tối đa: 90 m3/h
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-canh-khe-donjoy-full-proof-protection.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-canh-khe-donjoy-full-proof-protection.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-canh-khe-donjoy-full-proof-protection.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG LOBE - DONJOY 0
110 Máy bơm cánh khế DONJOY–External Safety Valve
Máy bơm cánh khế DONJOY–External Safety Valve -Nhiệt độ tối đa: 150 ℃ -Áp lực: 20 (bar) -Tốc độ 750 rpm -Lưu lượng tối đa: 90 m3/h
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-canh-khe-donjoy-external-safety-valve.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-canh-khe-donjoy-external-safety-valve.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-canh-khe-donjoy-external-safety-valve.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG LOBE - DONJOY 0
109 Máy bơm cánh khế DONJOY–Built-in Security System
Máy bơm cánh khế DONJOY–Built-in Security System -Nhiệt độ tối đa: 150 ℃ -Áp lực: 20 (bar) -Tốc độ 750 rpm -Lưu lượng tối đa: 90 m3/h
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-canh-khe-donjoy-built-in-security-system.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-canh-khe-donjoy-built-in-security-system.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-canh-khe-donjoy-built-in-security-system.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG LOBE - DONJOY 0
108 Máy bơm cánh khế DONJOY– Heat Jacket
Máy bơm cánh khế DONJOY– Heat Jacket -Nhiệt độ tối đa: 150 ℃ -Áp lực: 20 (bar) -Tốc độ 750 rpm -Lưu lượng tối đa: 90 m3/h
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-canh-khe-donjoy-heat-jacket.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-canh-khe-donjoy-heat-jacket.png in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-canh-khe-donjoy-heat-jacket.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG LOBE - DONJOY 0